nieuws

Sekseverschillen in het onderwijs

Sekseverschillen in het onderwijs

7 oktober 2020

De opleiding op school verloopt voor jongens minder gunstig dan voor meisjes. In het beroepsloopbaan is het andersom. De Onderwijsraad, een prominent adviesorgaan van het ministerie, concludeert dat in een verkenning naar sekseverschillen in het onderwijs.

De opleiding en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en dat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat kan veranderen als onderwijs, overheid, de arbeidsmarkt en de samenleving bewust zijn van genderstereotiep gedrag.

Drie grote verschillen
De raad constateert drie grote verschillen in school- en beroepsloopbanen van jongens en meiden:

  • Jongens hebben minder gunstige schoolloopbanen dan meiden. Dat begint in het voortgezet onderwijs en is ook zichtbaar in het vervolgonderwijs: ze vallen vaker uit, blijven vaker zitten en stromen door naar lagere niveaus.
  • Vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze werken vaker in deeltijd, verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities.
  • In vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie kent Nederland een sterke sekse specifieke opleidings- en beroepskeuze. Jongens en meiden kiezen volgens traditionele patronen, wat leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen.

Verklaring
Opmerkelijk in de verkenning is dat de verschillen niet zozeer komen door verschil in vaardigheden en hersenen, en dat jongens niet slechter presteren door een oververtegenwoordiging van vrouwen in het basisonderwijs.

Het verschil ontstaan thuis, onder leeftijdsgenoten, op school en in de samenleving. En hangen vooral samen met bewuste of onbewuste denkbeelden over gender: denkbeelden over waar jongens en meiden goed in zijn en over beroepen die bij hen passen. Leraren, leerlingen en studenten nemen deze denkbeelden mee het onderwijs in. Dat kan ertoe leiden dat jongens en meiden ongelijke kansen krijgen en worden beperkt in hun keuzevrijheid.

Advies
De Onderwijsraad adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen o.a.:

  • Vergroot het bewustzijn van culturele normen rondom gender in het onderwijs. Want als leraren genderstereotiepe verwachtingen hebben zullen die ook uitkomen.
  • Voorkom genderstereotypen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zet in op een brede, genderneutrale oriëntatie en stimuleer jongens en meiden om minder stereotiepe keuzes te maken.
  • Kijk naar de individuele leerling en niet naar geslacht.

Lees het artikel op de site van de Onderwijsraad en download de Verkenning >>