nieuws

CvTE info CSPE 2022

CvTE info CSPE 2022

9 juli 2021

De minister van OCW heeft op 7 juli bekend gemaakt dat hij er op dit moment van uitgaat dat alle leerlingen een volledig schooljaar met fysiek onderwijs tegemoet gaan. Omdat alle eindexamenkandidaten zich goed kunnen voorbereiden wordt voor alle vakken (met een ce) een centraal examen afgenomen. Het beroepsgerichte cspe mag flexibel en in delen worden afgenomen van februari tot en met juli 2022.

Onderstaande info is een letterlijke weergave van de informatie die het CvTE (College van Toetsing en Examens) aan de examensecretarissen en geregistreerde docenten gestuurd heeft.

De minister heeft in de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 7 juli jl. aangegeven dat hij er op dit moment van uitgaat dat alle leerlingen een volledig schooljaar met fysiek onderwijs tegemoet gaan en eindexamenkandidaten zich kunnen voorbereiden op het eindexamen. Voor alle vakken met een centraal examen worden in 2022 de centrale examens afgenomen.

Een kandidaat die zijn profielvak in 2022 afrondt, zal het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) weer als centraal examen (CE) afleggen. Daarbij is ook vermeld, dat de cspe’s flexibel kunnen worden afgenomen in de periode februari tot en met juli 2022.

In dit bericht informeren Cito, CvTE en DUO u aansluitend op deze brief over wat dit voor u betekent en welke ruimte dit u biedt in het komende schooljaar.

Wij realiseren ons dat de zomervakantie voor de regio Noord al bijna van start is gegaan. Daarom zullen wij scholen in augustus een reminder met betrekking tot de inhoud van deze mailing sturen.

1.  Het cspe per onderdeel
Onderdelen van het cspe kunnen afzonderlijk van elkaar binnen de afnameperiode worden afgenomen. Afname van afzonderlijke onderdelen mag gespreid over de afnameperiode plaatsvinden. Nu er duidelijkheid is over het doorgaan van de cspe’s als centraal examen in 2022, kunt u mogelijk nog vanaf de start van het schooljaar, bij het te geven onderwijs voor en de afname van afzonderlijke cspe-onderdelen hier op inspelen.

Voor het profielvak kan het nodig zijn dat de inhoud en planning van het schoolexamen (SE) en het PTA hierop afgestemd moeten worden. Ook daarom ontvangt u deze informatie nu.

2.  De leerstof per cspe-onderdeel
Van de profielvakken is een Overzicht deeltaken per onderdeel 2022 beschikbaar. Het overzicht geeft aan welke deeltaken in de afzonderlijke onderdelen van elk cspe worden getoetst. Dit overzicht kan tevens behulpzaam zijn bij het plannen van het bij uw schoolsituatie best passende moment van afname van de afzonderlijke onderdelen van het cspe binnen de afnameperiode en – wanneer er een SE voor het profielvak is - het (voorafgaand) af te ronden SE-deel.

3.  Flexibele opzet omzetting score naar cijfer
Als de situatie in 2022 vanwege corona-impact dat nodig maakt, zal in 2022 gewerkt worden met afzonderlijke deelcijfers voor de afzonderlijke cspe-onderdelen. De cijfers per onderdeel worden dan gemiddeld naar een cspe-cijfer.

4.  Verruiming van de afnameperiode
De afnameperiode wordt binnen de (logistieke) mogelijkheden van CvTE, Cito en DUO maximaal verruimd.

 • Eerste dag afnameperiode cspe 2022: woensdag 16 februari.
  Nog eerder beginnen is logistiek gezien niet haalbaar.
 • Einddatum afnameperiode: vrijdag 22 juli.
  De laatste dag van het schooljaar van de regio die het laatst met zomervakantie gaat.

De verruiming van de afnameperiode biedt u mogelijkheden de druk van de afname van de cspe’s in de examenperiode voor de kandidaat, de docent en de school te spreiden. De ruimere afnameperiode biedt u ook enige ruimte het te geven onderwijs in en de afname van een cspe-onderdeel zo te plannen dat deze nauwer op elkaar aansluiten. Er is meer ruimte voor maatwerk. Scholen hebben meer ruimte te anticiperen op ontwikkelingen vanwege het coronavirus.

5.  Tijdschema cspe 2022

 • Dinsdag 11 januari: zending A beschikbaar via de Cito Portal
 • Maandag 7 februari: ontvangst zending B
 • Dinsdag 15 februari: zending C beschikbaar via de Cito Portal
 • Woensdag 16 februari t/m vrijdag 22 juli: – afnameperiode
 • Woensdag 8 juni 8.00 uur: bekendmaking N-termen per-onderdeel

De gedetailleerde activiteitenplanning voor het cspe 2022 wordt via de aanstaande Septembermededeling bekendgemaakt. Voor vragen naar aanleiding van deze mailing kunt u terecht bij het Examenloket.