nieuws

Lid vaststellingscommissie BWI van het CvTE

Lid vaststellingscommissie BWI van het CvTE

24 december 2021

Per 1 augustus 2022 ontstaat in de vaststellingscommissie van het CvTE (College voor Toetsen en Examens) profielvak Bouwen, Wonen en Interieur vmbo een vacature (ca. 416 klokuren* op jaarbasis).

Deze vacature wordt op voordracht van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur ingevuld.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het huidige schooljaar.

Lid vaststellingscommissie CvTE Profielvak BWI vmbo

Taakomschrijving:

  • beoordelen van examenopdrachten en vaststellen van de centrale examens voor het profielvak BWI;
  • adviseren over de normering van de centrale examens van het profielvak BWI;
  • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het profielvak BWI.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van de vaststellingscommissie BWI:

  • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het profielvak BWI vmbo;
  • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid op het gebied van het profielvak BWI vmbo. Gezien de samenstelling van de vaststellingscommissie is het een vereiste dat de kandidaat onderwijs geeft in - en betrokken is bij de examinering van de profielmodule Design en Decoratie;
  • heeft (ruime) ervaring met het geven van onderwijs in het profielvak BWI in examenklassen in het vmbo.
  • Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing strekt tot aanbeveling.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in elk geval niet samen gaan met:

  • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
  • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest).
  • Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van de vaststellingcommissie kunt u inwinnen bij mevrouw Ingeborg Riedijk, tel: 06 4827 5113 of i.riedijk@cvte.nl.

Taakvergoeding en rechtspositie
Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het CvTE. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen / opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via financien@cvte.nl of 030 23 06 060. 

Wilt u lid worden van de vaststellingscommissie?
Meldt u dan vóór 7 maart 2022 met een beknopte motivatie en cv aan bij het secretariaat van het platform BWI platform@vmbo-bwi.nl. Vanuit de aanmeldingen zal een docent worden voorgedragen aan het CvTE.

Het CvTE controleert of de voorgedragen kandidaat past binnen het gestelde profiel. Op het moment dat de voordracht overgenomen wordt, zal de directeur van het CvTE het nieuwe lid van de vaststellingscommissie benoemen.

De sluitingsdatum is 6 maart 2022.