wat is het platform

Over het Platform vmbo BWI

Het Platform vmbo BWI heeft haar activiteiten samengevat in 4 kernthema's:

  1. Professionalisering en advies
  2. Instroombevordering
  3. Schakel, verbinding naar mbo, bedrijfsleven en beleidsmakers
  4. Onderwijsproducten

Wie zijn wij?

Het doel van het Platform vmbo BWI is de kwaliteit van het BWI onderwijs te verbeteren. Daarvoor ondersteunen we docenten en management van vmbo scholen met een afdeling Bouwen, Wonen en Interieur.

Een landelijk coördinator en vijf regiocoördinatoren vormen het eerste aanspreekpunt voor het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Voor individuele vragen van vmbo BWI scholen en regionale belangenbehartiging zijn de regiocoördinatoren het aanspreekpunt. Doordat zij veel op vmbo scholen komen en contacten hebben in de regio kunnen zij snel inspelen op vragen vanuit het veld. Hier vindt u hun contactgegevens.

Om huidige en nieuwe jongeren te bereiken, te informeren en op te leiden ontwikkelen we voorlichtings-, informatie- en lesondersteunende producten en leermiddelen.

Het Platform vmbo BWI wordt gezien als dé vertegenwoordiger van het vmbo profiel BWI en als zodanig overleggen we met partijen als ministerie, lidscholen, bedrijfsleven, brancheorganisaties en het SPV (de overkoepelende organisatie voor de beroepsgerichte afdelingen). 

Onze belangrijkste activiteiten:

1. Professionalisering en advies
Het Platform vmbo BWI investeert veel in advisering; daarom hebben vmbo BWI scholen en regionale organisaties de regiocoördinatoren als persoonlijk aanspreekpunt. Daarnaast is het van belang op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Dit vindt plaats tijdens regiobijeenkomsten (tweemaal per jaar in de vijf regio’s) en de Landelijke Studiedag in juni. Door het bezoeken ervan blijven docenten op de hoogte van de stand van zaken in de sector, denken zij mee over beleid, verwerven zij inzicht in nieuwe onderwijsontwikkelingen en wisselen zij informeel informatie uit. Daarnaast organiseert het Platform in samenwerking met selecte partijen trainingen die inhoudelijk of didactisch aansluiten op profielmodulen en keuzevakken van het profiel BWI. 

2. Instroombevordering
Het Platform geeft voorlichtingsmaterialen uit. Scholen en bedrijfsleven kunnen die inzetten bij voorlichtingsactiviteiten, zoals open dagen. Het doel van de voorlichtingsproducten is om te informeren en om nieuwe leerlingen te werven. Vooral door bekende en onbekende aspecten van de sector BWI te laten zien aan leerlingen in vmbo alsook in de hoogste groepen van het primair onderwijs, hun ouders en docenten.

3. Schakel, verbinding naar mbo, bedrijfsleven en beleidmakers
Voor het bieden van goede informatie is afstemming met de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om door te stromen naar het mbo van belang. Daarvoor onderhoudt het Platform vmbo BWI contacten met het mbo-veld en brancheorganisaties. De branches ondersteunen het belang: dankzij hun inhoudelijke en financiële bijdragen zijn diverse producten en diensten kosteloos beschikbaar. Ook landelijke belangenbehartiging van het profiel BWI is noodzakelijk en krijgt veel aandacht van het Platform.

4. Onderwijsproducten
Het examenprogramma voor het profiel BWI in het vmbo vraagt om moderne, beroepsgerichte leermiddelen. Praktijkopdrachten die leidend zijn, ondersteund door relevante theorie in een goede balans tussen digitaal en papier. Dit komt tot uiting in de middelen die het Platform uitgeeft. Ontwikkeld door experts op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied met veel input vanuit bedrijfsleven en docenten in het vmbo (en mbo). Door de medewerking van docenten in responsgroepen blijft de inhoud up to date. Daarnaast voorziet de e-learning portal in Basisveiligheid, een toetsenbank en zijn in de PSO map leermiddelen voor de onderbouw beschikbaar.

Lidmaatschap

Scholen met een profiel BWI of daaraan verwant kunnen lid worden van het Platform vmbo BWI. Neem om lid te worden, maar ook voor andere vragen, contact op met het secretariaat. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Partners

Bij het Platform zijn verschillende werkgevers en werknemersorganisatie aangesloten: FNV, CNV, Meubelbranche (Expertisecentrum Meubel), NOA Opleidingsbedrijf Afbouw en (de opleidingsbedrijven van) Bouwend Nederland, Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur en bepalen, als belangenorganisatie of toekomstig werkgever voor vmbo BWI leerlingen, mede het beleid van het Platform.

Privacy verklaring

Het Platform vmbo Bouwen Wonen en Interieur kent verschillende vormen van dienstverlening. In het kader daarvan verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy van onze lidscholen, partners en gebruikers van onze leermiddelen is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy verklaring beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. Download onze Privacy verklaring

Verwerkersovereenkomst

Het Platform heeft een Verwerkersovereenkomst gemaakt waarin zij met een school afspreekt zorgvuldig met de persoonsgegevens van de school om te gaan. Meer informatie en download van de overeenkomst.

Meer informatie

Meer weten: download de brochure of neem contact met ons op.