nieuws

Naar duurzaam en flexibel beroepsonderwijs

Naar duurzaam en flexibel beroepsonderwijs

12 april 2022

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SPV* een notitie uitgebracht over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Kern van de notitie is dat het vmbo zich ontwikkelt naar een flexibel systeem van voorbereidend beroepsonderwijs, waarbij oriënteren en voorbereiden op een beroepsopleiding van alle leerlingen (elk op hun eigen niveau) centraal staat.

* SPV is de overkoepelende organisatie van de beroepsgerichte platforms in het vmbo

De vragen die centraal staan in het advies zijn:

  • Is het vmbo beroepsonderwijs zoals het nu in tien beroepsgerichte profielen is georganiseerd op termijn houdbaar en wenselijk. Dat gezien de huidige trends, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes van onderwijs, arbeidsmarkt en leerlingen?
  • Op welke manier kan het beroepsonderwijs vmbo binnen deze context optimaal georganiseerd worden, passend bij de leerlingen, de organisatie van de school, de regio en het vervolgonderwijs?

Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, heeft SPV in 2021 een traject gevolgd met als eindresultaat de notitie. Parallel aan het advies van het SPV initieerde de VO-raad in 2020 met verschillende onderwijspartners de dialoog rond ‘De toekomst van ons onderwijs’.  Beide adviezen versterken elkaar en pleiten voor onderwijs op maat van de leerling.

Download de notitie 'SPV Advies beroepsgerichte programma vmbo 2022 DEF'