nieuws

Lid vaststellingscommissie BWI van het CvTE

Lid vaststellingscommissie BWI van het CvTE

18 december 2020

Per 1 augustus 2021 ontstaat vanwege het aanstaande vertrek van een huidig vaststellingscommissielid in de vaststellingscommissie profielvak Bouwen, Wonen en Interieur vmbo van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een vacature.

Lid vaststellingscommissie profielvak Bouwen, Wonen en Interieur vmbo (ca. 416 klokuren*)

Deze vacature kan op voordracht van het platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur ingevuld worden.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het schooljaar 2020-2021.

Taakomschrijving:

 • boordelen van examenopdrachten en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak;
 • de syllabuscommissie gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud van de syllabus.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het profielvak BWI vmbo;
 • beschikt over goede vakkennis in het profielvak BWI. Gezien de samenstelling van de vaststellingscommissie is het zeer gewenst dat de kandidaat in elk geval beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van timmeren, metselen, verf- en applicatietechnieken en/of meubelmaken. Binnen de vaststellingscommissie is behoefte aan genoemde specifieke deskundigheid;
 • heeft (ruime) ervaring met het geven van onderwijs in het profielvak BWI in examenklassen in het vmbo;
 • een afgeronde (voor)opleiding op het gebied van timmeren en deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing strekt tot aanbeveling.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl

Taakvergoeding en rechtspositie
Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt een lid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het CvTE. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Wilt u lid worden van de vaststellingscommissie?
Meldt u dan vóór 1 maart 2021 met een beknopte motivatie en cv aan bij het secretariaat van het platform BWI platform@vmbo-bwi.nl.Vanuit de aanmeldingen zal een docent worden voorgedragen aan het CvTE.

Het CvTE controleert of de voorgedragen kandidaat past binnen het gestelde profiel. Op het moment dat de voordracht overgenomen wordt, zal de directeur van het CvTE het nieuwe lid van de vaststellingscommissie benoemen.

Meer weten?
Nadere inlichtingen over het werk van de vaksectie kunt u inwinnen bij dhr. H. Huijs, tel: 030 284 0706 / 06 2330 9759 of h.huijs@cve.nl.

De sluitingsdatum is 28 februari.