nieuws

Nieuwe leerweg (GL / TL)

Nieuwe leerweg (GL / TL)

2 maart 2021

Om de aansluiting van GL en TL op het vervolgonderwijs te verbeteren werkt het ministerie van OCW met het onderwijs aan de Nieuwe Leerweg (GL / TL) met daarin een praktijkgerichte component voor alle leerlingen.

Het doel van de praktijkgerichte component is alle vmbo leerlingen beter voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap. Ook blijft de mogelijkheid van doorstroom naar havo nadrukkelijk in beeld. De praktijkgerichte component is een aanvulling op theoretische vakken juist doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. 

Eind 2019 heeft het ministerie van OCW samen met verschillende belangenorganisaties, waaronder SPV, een kader gemaakt voor de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma's.

Alle huidige profielen krijgen een plek in de nieuwe leerweg en een nieuw examenprogramma. Over de opzet van de examenprogramma's voor de licentiegebonden profielen (waaronder alle techniekprofielen vallen) vindt overleg plaats tussen het Ministerie van OCW en de beroepsgerichte platforms. 

Er is nog veel onduidelijkheid over de status van de licentiegebonden programma's, waaronder BWI. Het Platform vmbo BWI heeft in de gesprekken als uitgangspunt dat BWI in de nieuwe leerweg aansluit op de structuur van BB / KB en de huidige GL en gekoppeld blijft aan beroepsgerichte vmbo scholen die over een licentie beschikken. Note: voor BB en KB verandert er niets. 

Energie vasthouden, maar ook ruimte voor temporiseren
137 pilotscholen bouwen aan praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg. Covid-19 heeft echter invloed op de ontwikkeling van een aantal van de examenprogramma’s en de prioriteiten binnen de pilotscholen liggen soms noodgedwongen niet bij het praktijkgericht programma’s liggen. OCW biedt daarom in de regelgeving de ruimte om de pilot voor sommige programma’s te temporiseren. Dat lijkt voor een beperkt aantal scholen nodig te zijn. We starten daarom vanaf volgend schooljaar met ruim 120 pilotscholen.

Er zijn twee verschillende tijdpaden, afhankelijk van de ontwikkeling van het examenprogramma:

  1. Praktijkgerichte programma’s waarvan de start een schooljaar wordt uitgesteld omdat er mei 2021 nog geen concept examenprogramma ligt: BWI, PIE, Groen, HBR, MVI en M&T.
  2. Praktijkgerichte programma’s die kunnen starten in schooljaar 2021/2022 omdat de examenprogramma’s mei 2021 gereed zijn, maar waarvoor we een pilotschool de mogelijkheid bieden om onderbouwd te kiezen voor een schooljaar uitstel: Maritiem, T&T, IT, Z&W, E&O en D&P.

Meer informatie
Op www.sterkberoepsonderwijs.nl > nieuwe-leerweg vindt u meer informatie over de nieuwe leerweg.