nieuws

Wettelijke Inspectie norm Coronavirus

Wettelijke Inspectie norm Coronavirus

7 september 2020

Voion heeft in opdracht van de sociale partners een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. Hierin vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen. De Inspectie SZW heeft deze norm goedgekeurd en zal deze gebruiken als referentie bij de handhaving. 

De Arbocatalogus-VO is een vertaling van wettelijke normen naar het Voortgezet Onderwijs. Mocht u tegen een vraag aanlopen over de officiële regels rond het voorkomen van blootstelling aan het virus, dan kunt u deze norm raadplegen.

Scholen zijn verplicht om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Om aan de arbo-regelgeving te voldoen moet de werkgever inventariseren welke (besmettings)risico’s er op zijn school zijn en aangeven hoe hij deze gaat aanpakken. Met de nieuwe ‘Checklist verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus’ kunt u nagaan of uw school voldoende maatregelen treft om het risico op besmetting met en verspreiding van het coronavirus te minimaliseren.

Stand der wetenschap
Deze norm en bijbehorende checklist geven de te nemen maatregelen weer, die zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kennis op het moment van publicatie. Deze kennis over het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt - COVID-19 - is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten en te treffen maatregelen kunnen wijzigen. Wijzigingen in inzicht en richtlijnen worden door Voion zo snel mogelijk verwerkt. Let daarom op de versiedatum van de norm en de checklist!