nieuws

Onderwijsbevoegdheid: 4 bekwaamheden

Onderwijsbevoegdheid: 4 bekwaamheden

9 februari 2021

De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft geen eensluidende uitwerking kunnen formuleren voor het nieuwe bevoegdhedenstelsel. Daarom hebben zij de opdracht teruggegeven aan het ministerie van OCW.

De commissie werd een jaar geleden ingesteld op verzoek van de onderwijsministers met als opdracht het advies van de Onderwijsraad uit te werken. In de afsluitende notitie geeft de commissievoorzitter Paul Zevenbergen aan dat er op veel punten overeenstemming is, maar niet over alles.

De commissie is het volgens de voorzitter o.a. eens geworden over de keuze voor vier bekwaamheidsgebieden die samen de leraarsbevoegdheid vormen:

  • de (vak)inhoud waarin de leraar lesgeeft,
  • de bijbehorende vakdidactiek,
  • het gemeenschappelijke in het leraarschap en
  • de ontwikkelingsfase van de student.

De commissie is het ook eens over de ontwikkeling van de lerarenopleidingen, met als belangrijke thema’s: flexibilisering, meer uitgaan van wat de student al kan en meer harmonisatie en samenwerking tussen de lerarenopleidingen.

De commissie is het ook eens over de noodzaak van goede begeleiding van startende leraren en een HR-beleid dat leraren ruimte biedt voor een aantrekkelijke loopbaan. Wat betreft de Pabo adviseert de commissie om die niet te splitsen in een bevoegdheid voor het jonge respectievelijk oudere kind.