nieuws

Nieuwe leerweg: geen invoering in 2024

Nieuwe leerweg: geen invoering in 2024

17 november 2022

Het Ministerie van OCW laat in haar nieuwsbrief van 17 nov 2022 weten dat de invoering van de nieuwe leerweg uitgesteld wordt. De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s gaat wel door.

Het Ministerie van OCW haalt de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma's en de invoering van de nieuwe leerweg uit elkaar. 

Voor de invoering van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging nodig. Minister Wiersma wil een dergelijke ingrijpende stelselwijziging bezien tegen de achtergrond van een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs. Daarom heeft hij besloten om de invoering van de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen. In de eerste helft van 2023 stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij onder andere ingaat op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.

Het praktijkgerichte programma wordt gezien als een nieuw vak in de gemengde* en theoretische leerweg. Dit programma vormt een onderdeel in het voornemen van het kabinet om het vmbo te versterken. De pilot voor de ontwikkeling daarvan - waaraan ruim 150 vmbo-scholen meewerken - gaat door.  De ervaringen van de scholen worden gebruikt om te kunnen zien of de praktijkgerichte programma’s inderdaad leiden tot een verbeterde aansluiting op het mbo en havo.


 * Noot van het Platform vmbo BWI. Het Platform vmbo BWI staat op het standpunt dat het huidige beroepsgerichte programma in de Gemengde Leerweg voor in elk geval de licentie gebonden programma's zoals BWI gehandhaafd moet blijven. Omdat deze goed voldoen en qua organisatie prima te combineren zijn met het programma voor BB en KB leerlingen is er geen reden om deze te vervangen door het praktijkgerichte programma.