platform producten

Aansluiting vmbo - mbo

In 2006 heeft het Platform vmbo Bouwtechniek het project aansluiting vmbo - mbo uitgevoerd als onderdeel van het ‘Masterplan doorstroom vmbo – mbo’.

Ministerie van OCW
Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie die het ministerie van OCW toegekend heeft aan het SPV, de overkoepelende stichting voor vmbo platforms. Het project wordt dan ook niet alleen door het Platform vmbo Bouwtechniek uitgevoerd, maar ook door platforms in allerlei andere richtingen. Het doel is uiteindelijk om de uitval te verminderen door een warme overdracht.

Een in opleiden voorkantInventarisatie
De eerste zichtbare stap in dit project was een inventarisatie op de regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2006 onder docenten vmbo Bouwtechniek. Daarna is overlegd met kenniscentra, een enquête gehouden onder mbo docenten en het Platform is bevraagd over hun activiteiten in het verleden rond het bevorderen van doorstroom.Ook leverde het onderwerp veel discussiestof op. Dit geheel heeft een aantal concrete punten opgeleverd die een warme overdracht kunnen stimuleren.

Conclusies enquête vmbo docenten
Een belangrijke conclusie uit het project is dat er al veel contacten zijn tussen vmbo scholen en samenwerkingsverbanden (94%). De contacten tussen vmbo en mbo scholen staan echter op een veel lager pitje (57% heeft geen of slechts 1x per jaar contact). Verder geven veel vmbo én mbo docenten aan behoefte te hebben aan inzicht in het onderwijs van het andere schooltype. Om een warme overdracht te realiseren is het van belang het contact tussen docenten van vmbo en mbo te bevorderen.

Vervolgacties
Als vervolg is op de regiobijeenkomsten in het najaar gekeken naar de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur op het mbo. Wat zijn de gevolgen hiervan voor mbo en vmbo? En sluit het vmbo nu beter aan? Theaterwerkgroep Kapok bracht vervolgens het belang van een warme overdracht ludiek, maar met serieuze ondertoon, nog eens onder de aandacht.

Inzet kenniscentra
In de praktijk zal het daadwerkelijke overleg toch van de docenten van beide schooltypen zelf moeten komen. Met de kenniscentra werd besproken dat bij dit (eerste) overleg de buitendienst medewerker een verbindende rol kan spelen.

Eindrapport met modellen
In het voorjaar van 2007 kregen alle lidscholen van het Platform de beschikking over het rapport met de resultaten van het project en onderzoeken, voorbeelden van portfolio’s, manieren van overdracht, conclusies en aanbevelingen. Het rapport is op aanvraag bij het Platform te ontvangen. Het Platform behoudt zich het recht van toezending voor. 

Zoals in alle projecten van het Platform vmbo Bouwtechniek staat ook dit project in het belang van de leerling. We hopen dat de contacten tussen vmbo en mbo docenten zullen leiden tot een warme overdracht van zoveel mogelijk leerlingen.