Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs Eerste fase

Sterk Techniekonderwijs Eerste fase

Zoals eerder aangekondigd is krijgen scholen die de drie techniekprofielen BWI, PIE en M&T aanbieden in de eerste fase van het project Sterk Techniekonderwijs een extra bijdrage voor de kosten die gemaakt worden voor de invoering van deze profielen. Ook krijgt de school geld voor het maken van plannen.

Met deze bijdrage krijgt techniek erkenning voor het feit dat het een belangrijke drager van onze economie is. Het is nu aan directies en docenten om er een goede invulling aan te geven.

In de aanloopfase krijgen scholen die bovenstaande profielen aanbieden de volgende bijdrage:

  • € 1544,48 in 2018 per leerling in BWI, PIE en M&T, de helft voor GL ll (reeds uitbetaald )
  • € 2650,- in 2019 per leerling in BWI, PIE en M&T, de helft voor GL ll

Deze middelen kunnen gebruikt worden om materiaal en leermiddelen te kopen voor de profielen en keuzedelen van het vernieuwde vmbo. Ook is het mogelijk om uit deze middelen de techniekklassen kleiner te maken, specialisten aan te stellen en bijvoorbeeld extra technische excursies te bekostigen.

Ook krijgt de school € 50,- per leerling BB en KB in alle profielen en € 25,- voor leerlingen GL voor planvorming voor de tweede fase van het project. Dit bedrag wordt in 2 delen uitbetaald, € 17,40 in 2018 (reeds uitbetaald) en € 33,- in 2019. Meer informatie over de tweede fase vindt u in dit artikel.

In deze infografic vindt u meer informatie over de verschilllende fasen.

Waar zijn de middelen voor?
De regeling is uitdrukkelijk bedoeld voor het technisch vmbo en in de tweede fase voor het structureel bevorderen en handhaven van het techniekonderwijs in de regio. De investeringen dienen ook daarvoor aangewend te worden, en niet voor andere opleidingen / profielen binnen een scholengemeenschap. Ook is het niet de bedoeling om genoemde gelden in gebouwen te steken, immers huisvesting is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Scholen die voor de vernieuwing van het vmbo vooraf specifiek voor techniekonderwijs investeringen hebben gedaan, kunnen een deel van het geld mogelijk wel hiervoor gebruiken.

De partners in de regio, vmbo, mbo en bedrijfsleven, worden uitgedaagd om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. De accountant controleert de besteding van de middelen in de jaarrekening van het bestuur van de school.