nieuws

Onderzoek vmbo BWI vervolgstappen

Onderzoek vmbo BWI vervolgstappen

28 maart 2019

Eerder lieten we u al weten dat de enquête over het Platform vmbo BWI door 77 docenten is ingevuld. Gemiddeld gaf u het platform een 7,7. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Met de verbeterpunten die door u benoemd zijn, zijn we aan de slag gegaan.

Als eerste zijn er na afloop van de enquête aanvullende gesprekken gevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over een aantal opmerkingen. Dat is samen met de uitkomsten van de enquête verwerkt in een verslag met aanbevelingen en quick wins en besproken in het dagelijks bestuur. Daar kwamen de volgende acties uit naar voren:

 • Beantwoorden van alle individuele hulpvragen.
 • De opmerkingen over BWInet worden meegenomen in een onderzoek (dat loopt nu) naar de gewenste functionaliteiten van de online leeromgeving voor de leermiddelen. Het gaat hier onder andere om verbeterpunten rondom:
  • volgen van de leerlingen
  • look & feel
  • overzichtelijkheid en intuïtief gebruik (voor zowel leerlingen als docenten)
 • Ook is de Toolbox LOB ontwikkeld. Deze sluit aan op uw wens om hulpmiddelen toegereikt te krijgen rondom LOB. De Toolbox bevat een overzicht van de belangrijkste LOB materialen van Platform en partners (bedijfsleven), de juiste contactpersonen en manieren om partijen te bereiken.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

Binnenkort gaan we aan de slag met de volgende voorstellen:

 • Delen van good practices en faciliteren van ‘leren van elkaar’. Dat gaat u bijvoorbeeld terug zien in de nieuwsbrief van het platform.
 • Scholing over het werken met en de didactiek van een online leeromgeving en toetsing. Samen met bijscholingvmbo is een dagcursus ontwikkeld, waar inmiddels twee data voor gepland zijn gepland: ‘verhogen van de kwaliteit van BWI onderwijs’.
 • Meer inzage in de scores van leerlingen op de eindtoetsen. Deze wens lijkt vooral voort te komen uit het verlangen naar een garantie op PTA-waardige en inhoudelijk kloppende toetsen. Om een kwaliteitsslag te maken in de toetsen werken we vanaf nu samen met Cito. Cito heeft de laatst ontwikkelde toetsen nagelopen en verbeteringen aangedragen. We maken een planning om ook bestaande toetsen nog een keer op kwaliteit te controleren.

Op de lange termijn zijn de volgende punten benoemd naar aanleiding van het onderzoek.

We gaan op zoek naar de beste manier om een betere aansluiting tussen lesmateriaal en eindtoets te creëren. Het niveau van zowel het lesmateriaal als de eindtoets is volgens enkele docenten te hoog, en volgens andere weer te laag. Ook ontbreekt een terugkoppeling op de resultaten van de eindtoets. Een goede voorbereiding op de toets door middel van tussentoetsen is daarom een mogelijk verbeterpunt. 

Aansluitend op het onderzoek naar de gewenste functionaliteiten van de online leeromgeving voor de leermiddelen kijken we hoe we aan de slag kunnen met de inhoudelijke verbeterpunten. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om verbeteringen door te voeren, zonder daarbij de voortgang van de leerling te verliezen. Inhoudelijke wijzigingen kunnen daarom alleen in ‘echte nieuwe versies’ worden doorgevoerd. Dat aanpassingen 'on the fly' in de toekomst wel kunnen wordt als prioriteit meegenomen in het eerder genoemde onderzoek naar de online leeromgeving. 

Tot slot heeft u aangegeven welke keuzevakken u momenteel nog niet aanbiedt, maar u in de nabije toekomst wel aan zou willen bieden. Voor enkele van die keuzevakken is er nog geen lesmateriaal van het platform beschikbaar. Het bestuur gaat een besluit nemen over de keuzevakken waar nog geen lesmateriaal voor is ontwikkeld.